Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistemi, odnosno sistemi za detekciju i dojavu požara su neophodan način zaštite Vaše poslovne i lične imovine i objekata od dejstva požara.

Ovakvi sistemi se koriste za ranu detekciju požara kako bi momentalnom reakcijom bilo sprečeno širenje vatre koja može da ugrozi bezbednost lica u objektima, kao i materijalna dobra velike vrednosti.

Troškovi investicije u ovakve sisteme su zanemarljivi kada se ima u vidu opasnost koju može da izazove požar, kao i finansijsku štetu koju može da prouzrokuje.

Sistemi za automatsku detekciju požara štite objekte pod nadzorom 24 časa dnevno, 365 dana u godini i na pojavu najmanjeg znaka opasnosti od požara alarmiraju kontrolni centar kako bi se pristupilo evakuaciji lica i gašenju požara.