Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba je specifična vrsta usluge, koju vršimo uz pomoć adekvatnih vozila i tehničke opreme, bez obzira na trenutne vremenske uslove. Stručnost naše službe u ovoj oblasti rezultat je višegodišnjeg iskustva u obavljanju poslova ovog tipa.

Svi izvršioci koji su angažovani u ovoj službi prošli su selektivne stručne kurseve, položili državne ispite i stekli licence neophodne za obavljanje ove vrste poslova. Odlikuje nas kontinuirana komunikacija sa vlasnicima, korisnicima i nadležnim lokalnim institucijama.

Poslovi poljočuvarske službe (u skladu sa zakonom i Odlukom opštine) su:

 • da putem čuvara polja vrši neposrednu zaštitu useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i zaštitu poljskih puteva i kanala
 • da putem čuvara polja spreči spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu
 • da putem čuvara polja spreči ispašu stoke na obradivom poljoprivrednom zemljištu
 • da za svaku nedozvoljenu radnju kojom je pričinjena poljska šteta utvrdi bliža obeležja radnje, prikupi podatke o poljoprivrednom zemljištu na kojem je šteta učinjena i njegovom vlasniku, odnosno korisniku, prikupi podatke o izvršiocu i svedocima ukoliko ih ima i o svemu tome sačini zapisnik
 • da o pričinjenoj poljskoj šteti blagovremeno obaveštava poljoprivrednog inspektora i vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta kome je šteta pričinjena
 • da zaprimi zahtev oštećenog lica za procenu poljske štete i postupa po istom na način određen Odlukom
 • da vrši administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije za procenu poljske štete
 • sprečava sve radnje kojima se nanosi šteta poljoprivrednim usevima i zasadima, šteta na poljskim putevima i kanalima, kao i na ribnjacima
 • sprečava nanošenje štete mahanizaciji na poljoprivrednim imanjima
 • pronalazi učinioce poljske štete
 • stoku otkrivenu u šteti, bez čuvara ili čiji je vlasnik nepoznat, sprovede i preda na mesto za čuvanje